Koopovereenkomst

Maxcellent Koopovereenkomst


Artikel 1: Koop

1. Verkoper verkoopt de hond aan koper voor de koopsom van € ………….
Dit bedrag wordt in gedeelten door koper contant voldaan; Bij reservering 300 euro. Het restantbedrag bij de aflevering van de hond, eveneens contant. Als bewijs van de betalingen zullen kwitanties worden uitgeschreven.

2. De hond is minstens 8 weken oud alvorens hij/zij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op _________________. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden. Het aanbetaalde bedrag wordt niet geretourneerd.

3. Tot de genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden. Het aanbetaalde bedrag wordt teruggestort.

4. - Koper en verkoper constateren dat de hond geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert. Of,
 - Koper en verkoper constateren dat de hond de volgende uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft, te weten;

Eventuele kosten voor een (herstel) operatie in de toekomst zijn voor rekening van koper.

5. Verkoper verplicht zich bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden, zoals inentingsbewijs, Europees dierenpaspoort inclusief gezondheidsverklaring aan koper ter hand te stellen. Stambomen worden nagezonden zodra deze binnen zijn van de Raad van Beheer.


Artikel 2: Gebruik

1. Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.

2. Verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten.
 

Artikel 3: Ontbinding, Schadevergoeding

1. De koper verplicht zich om bij de 9 weken-enting van de hond, deze door een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. De resultaten van dit onderzoek laat koper door de dierenarts registreren in het bij de hond behorende Europees dierenpaspoort. Indien door koper gewenst, verplicht de verkoper zich, bij aangetoonde gebreken, de hond terug te nemen en het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Dit geldt alleen als de hond de leeftijd van 9 weken heeft.

2. Indien de hond binnen 12 maanden overlijdt aan een aangeboren dan wel erfelijk gebrek met betrekking tot de volgende organen; hart, longen, lever en nieren, dient de verkoper het aankoopbedrag terug te betalen. Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek dient aangetoond te worden door tenminste twee dierenartsen. Er dient sectie plaats te vinden. Iedere partij draagt de kosten van de door hem aangewezen dierenarts. Alle rechten van de koper ten opzichte van de verkoper vervallen indien de hond niet meer voor nader onderzoek of sectie voorhanden is.

3. Indien de koper de hond laat inslapen binnen de leeftijd van 12 maanden, doordat zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart met betrekking tot de volgende organen; hart, longen, lever en nieren, dient de verkoper het aankoopbedrag terug te betalen. Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek dient aangetoond te worden door tenminste twee dierenartsen.

4. Indien binnen de leeftijd van 12 maanden bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart met betrekking tot de volgende organen; hart, longen, lever en nieren en de koper kiest voor onderzoek, behandeling en medicatie, dan kan koper  tot een  bedrag van maximaal het aankoopbedrag de rekeningen van de dierenarts bij verkoper indienen. Verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn/haar keuze.
Mocht tijdens de behandeling van de hond alsnog door de koper besloten worden de hond in te laten slapen, dan zal verkoper het aankoopbedrag minus de al ingediende dierenarts rekeningen aan koper uitbetalen.


Artikel 4: Verzorging van de hond/Opvolging instructies

1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen. De koper verplicht zich met de hond een puppy/ gehoorzaamheidscursus te volgen, als onderdeel van de socialisatie van de pup.

2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende gezondheidsproblemen, een goede verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk zijn.

3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet uitputtend bedoeld, in:
A. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet overmatig mag en kan springen en/of wenden.
B. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond is afgestemd.
C. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde vloeren, alsmede het voorkomen van veelvuldig trappenlopen.
D. een juiste voeding van de hond is essentieel voor de gezondheid! Dit geldt voor botten, spieren, zenuwstelsel, organen, etc... Het advies is om in ieder geval het eerste levensjaar van de pup het merk te voeren waar hij/zij mee is opgegroeid “Maxcellent Natural Dogfood”. Bij het niet opvolgen van dit advies vervallen de garanties, genoemd in artikel 3.
E. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan leiden tot gewrichtsproblemen.
F. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan regelmatige borstelen, voorkomen van klitvorming, voorkomen en bestrijden van parasieten e.d.
G. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het schema, zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.
H. De hond mag nooit vastgelegd worden aan een ketting.
I. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond voldoende zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door de verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. De kosten daarvoor worden gedragen door de verkoper.

4. Als de koper te kort schiet in zijn, hiervoor in dit artikel genoemde, verplichtingen, kan
dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

5. Koper heeft deze overeenkomst vooraf aan de ondertekening goed doorgelezen. Tevens de meegezonden “Maxcellent informatiemap”

Artikel 5: Gezondheid / Gebreken

Koper verklaart er van op de hoogte te zijn dat, in elk hondenras algehele ziekten, afwijkingen en gebreken voor komen en dat  ieder ras ook specifieke afwijkingen / gebreken kent die vaker voor komen dan gemiddeld (ras specifieke opsomming). Verkoper/ Fokker verklaart alles in het werk te hebben gesteld om genoemde problemen te voorkomen. De ouderdieren zijn hiertoe getest op algehele gezondheid en de genoemde specifieke onderdelen en waren tot op het moment van dekking vrij van deze aandoeningen. De ouderdieren voldoen volledig aan de gedrags- uiterlijke- en gezondheidscriteria, zodat problemen tot het uiterste minimum worden beperkt (certificaten en gezondheidsuitslagen hiervan ter inzage). Het betreft hier echter een levend wezen, waarbij ontstane problemen ook kunnen worden toegeschreven aan “een twist van de natuur”.
 
Artikel 6: Overdracht

1. Indien de koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen, is koper verplicht de hond eerst schriftelijk aan fokker aan te bieden.

2. Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond is koper verplicht verkoper hiervan onverwijld in kennis te stellen. Koper en verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat.


Artikel 7: Voortplanting

Verkoper heeft de hond overgedragen als huishond en niet als show- of fokhond. Indien koper de hond toch voor dit doel inzet en de hond niet voldoet aan kwaliteiten hiervoor, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.


Artikel 8: Geschillen


1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien koper buiten Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd.